Proces jonizacji wody

Proces jonizacji wody

Zdolność wody do autojonizacji sprawia, że jest ona wysoce efektywnym medium wymiany protonów i uczestniczy zasadniczo w czterech typach reakcji: utleniania, redukcji, hydrolizy i kondensacji. Publikacje naukowe podkreślają też znaczenie jonizacji wody jako głównego składnika i rozpuszczalnika w systemach żywnościowych.

Zjawisko jonizacji ciekłej wody

jonizowanie wodyJonizacja wody (jonizowanie wody) to proces strukturyzacji wody w maleńkie mikro-klastry, poprzez zmianę ich wielkości i energii. Zjawisko jonizacji ciekłej wody w wyniku oddziaływania szybkich, ale nierelatywistycznych ciężkich cząstek naładowanych było szeroko badane metodami teoretycznymi w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Szczególną uwagę zwrócono na protony, cząstki alfa i jony węgla. Rozwinięto zarówno podejście kwantowo-mechaniczne jak i semiklasyczne. Niemniej jednak, badania eksperymentalne w tej dziedzinie są bardzo rzadkie. Na podstawie wyników teoretycznych i eksperymentalnych opracowano formalizmy semiempiryczne. Na początku, pierwsze przybliżenie Borna (B1) pojawiło się z pewnym sukcesem w odtwarzaniu przekrojów jonizacji odpowiadających energiom zderzeń powyżej kilkuset keV/u. Wprowadzenie formalizmu fal zniekształconych przyniosło znaczną poprawę w stosunku do B1, głównie dzięki odtworzeniu dobrze znanych efektów dwóch centrów. Przybliżenie B1 może być użyte jako model odniesienia dla wszystkich późniejszych porównań. Przedstawiano również formalizm fali zniekształconej i jego warianty.

Dostępne są też prace eksperymentalne dotyczące pomiarów przekrojów jonizacyjnych odpowiadających parze wodnej ukierunkowanej przez jony wodoru, helu i węgla. Niektóre z eksperymentalnych przekrojów pojedynczej jonizacji są porównane z przekrojami wyznaczonymi przez formalizm semiempiryczny dla ciekłej wody i formalizm zaburzonej fali.

Comments are closed.